FMS testiranje

Šta je FMS?

FMS (Functional Movement Screen) je sistem koji se bavi analizom funkcionalnih obrazaca pokreta i njihovih komponenti. Procenjuje se efikasnost lokomotornog sistema, kroz procenu mobilnosti, motorne kontrole i stabilnosti. FMS je dijagnostičko – rehabilitaciona metoda koja telo posmatra kao celinu. Uočava se svako odstupanje u odnosu na pravilno izođenje vežbe koje karakteriše balans, brzinu i skladnost izvođenja pokreta.
FMS je namenjen gotovo svima bez obzira na pol, godine, zanimanje, ali svoju primenu u najvećoj meri pronalazi u sportu kao jedno od instrumenata u borbi protiv povreda.

Zašto je potrebno uraditi FMS testiranje?

Cilj FMS testiranja u sportu je da se pronadju najslabije karike u kinetičkom lancu kako bi se na vreme korigovale. Korekcijom se poboljšava obrazac pokreta, čime se u velikoj meri smanjuje rizik od povrede. Osim prevencije, FMS testiranje nudi ključne informacije za planiranje i programiranje treninga.

Kako izgleda FMS testiranje?

FMS testiranje se sastoji od od sedam testova. Svaki od njih pokazuje po jedan parametar – pokretljivost, asimetriju i stanje motorne kontrole. Testiranje traje u proseku oko 20 minuta, a svaki test ocenjuje se ocenom od jedan do tri. U slučaju da se kod klijenta pri bilo kom od ovih pokreta javi bol, pokret se ocenjue ocenom nula i preporučuje mu se dalja dijagnostika.

Cilj testiranja nije što veći broj bodova, već simetrija leve i desne strane tela. FMS testiranje ne samo da smanjuje rizik od povrede, već i znatno unapređuje kvalitet vežbanja.

Koliko često treba raditi FMS testiranje?

FMS testiranje preporučljivo je raditi dva puta godišnje, kako bi se precizno izmerio napredak funkcionalnog pokreta, kao i samog treninga.

FMS testiranje